ΕΚΘΕΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Συμμόρφωση, Εφαρμογή & Επαλήθευση»με βάση τον Νόμο 4403_2016

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με το QualityNet Foundation (QNF), εξειδικευμένο Οργανισμό στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Συμμόρφωση, Εφαρμογή & Επαλήθευση». Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ βασίζεται στον αντίστοιχο Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας https://www.deutschernachhaltigkeitskodex.de/en/home.html, επίσημο Ευρωπαικό πρότυπο για τη δημοσιευση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Είναι συμβατός με όλα τα Διεθνή πρότυπα όπως GRI, Global Compact, ISO 26000, IIR, ILO, EFFAS κλπ.

Σκοπός του σεμιναρίου:

Το σεμινάριο έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ως ενός εργαλείου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω:
-  συμμόρφωσής τους σε κανονιστικές διατάξεις,
-  ένταξης τους σε Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών και
-  εξασφάλισης ευνοϊκότερης χρηματοδότησης.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ:
-  υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην προσέγγιση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης
-  χρησιμοποιείται ως  πλαίσιο αναφοράς για τη δημιουργία ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την ελληνική νομοθεσία περί δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων (βάσει Νόμου κατατίθεται στο ΓΕΜΗ έως τις 30/9 για χρήσεις μέχρι 30/12 και έως 30/3 του επόμενου έτους για χρήσεις μέχρι 30/6)
-  αποτελεί βάση για την έκδοση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με την παρουσίαση της επίδρασης της επιχειρηματικής λειτουργίας ως προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  

Ποιες εταιρίες αφορά ο Ν4403_2016:
-  Εταιρείες εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο
-  Ελληνικές θυγατρικές εταιρίες εισηγμένων επιχειρήσεων στη χώρα που εδρεύουν
-  Μεγάλες εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 40.000.000€
-  Μεσαίες εταιρείες με 50-249 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών από 8.000.000€ έως και 39.999.999€
-  Μικρές εταιρείες με 10-49 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών από 700.000€ έως 7.999.999€

Περιεχόμενα:

-  Παρουσίαση των Διεθνών πλαισίων αναφοράς στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
-  Αναφορά στο σχετικό ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και υποχρέωση των οργανισμών. Σύνδεση της δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τη βιώσιμη χρηματοδότηση (sustainable finance)
-  Αντιστοίχηση του Κώδικα με την ελληνική νομοθεσία και συσχετισμός τους με GRI Standards
-  Τρόπος Συμπλήρωσης - Συμμόρφωση με τα 20 κριτήρια του Κώδικα
-  Αντιστοίχηση του Κώδικα με τα πρότυπα διαχείρισης του Περιβαλλοντικού & Κοινωνικού Κινδύνου της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και των διεθνών προτύπων της EBRD και της Word Bank
-  Παρουσίαση της online πλατφόρμας http://greekcode.sustainablegreece2020.com/ για συμπλήρωση των κριτηρίων
-  Δημοσίευση της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-  Διαδικασία επιβεβαίωσης & επαλήθευσης  των δεδομένων

Απευθύνεται σε:

-  Στελέχη Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας (CSR) και  Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability) ή συμμετέχουν στη σύνταξη Έκθεσης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων
-  Στελέχη Οργανισμών που απασχολούνται σε τμήματα Investor relations (IR) ή Εσωτερικού Ελέγχου/ Compliance
-  Στελέχη Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρηματικής Συνέχειας, Ενεργειακής Διαχείρισης, κλπ
-  Στελέχη Οργανισμών που απασχολούνται σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Marketing και Δημοσίων Σχέσεων
-  Σύμβουλοι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη ή θέλουν να δραστηριοποιούν σε υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικών Απολογισμών/ Έκθεσης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων

Εισηγητές: Χρυσούλα Εξάρχου - Ζήσης Ευαγγέλου (Θα γίνει παρουσίαση από στελέχη εταιρειών που έχουν ήδη εφαρμόσει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ)

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 13-11-2019 09:00
Λήξη 13-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Χρυσούλα Εξάρχου, Ζήσης Ευαγγέλου
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: