Λογιστική Δημοσίου Τομέα

OPA elearning

Το πρόγραμμα θα δώσει έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης δεδομένων τυχαιοποιημένων και μη τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών. Θα διδαχθούν εισαγωγικές έννοιες εφαρμοσμένης στατιστικής, ελέγχου υποθέσεων, απλές παραμετρικές και μη παραμετρικές τεχνικές, πολυπαραγοντικές μεθόδους ανάλυσης συνεχών δεδομένων και λογιστική παλινδρόμηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση μοντέλων τυχαίων επιδράσεων στην ανάλυση κλινικών δοκιμών.Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συνδέσει την Ελληνική πραγματικότητα με τις διεθνείς τάσεις όσον αφορά στα συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης του δημοσίου τομέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάζονται και αναλύονται έννοιες όπως είναι οι εναλλακτικές λογιστικές βάσεις (ταμειακή βάση ‐ λογιστική του δεδουλευμένου) και οι οικονομικές καταστάσεις στο δημόσιο τομέα καθώς και οι συναφείς έννοιες (ενεργητικό, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, έσοδα, έξοδα), τα είδη προϋπολογισμού (προϋπολογισμοί κονδυλίων, προϋπολογισμοί με βάση την απόδοση, μηδενικής βάσης) και η κατάρτισή τους, το εννοιολογικό πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards ‐ IPSAS) και βασικές λογιστικές αρχές τους. Τα ζητήματα αυτά αναλύονται σε επίπεδο παραδειγμάτων και ασκήσεων κατανόησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται νέες μέθοδοι παροχής λογιστικής πληροφορίας από το δημόσιο τομέα προς τους χρήστες της πληροφορίας (popular reporting, integrated reporting) και το πλαίσιο τω Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Tομέα (EPSAS). Τέλος, παρουσιάζονται τα συστήματα λογιστικής και προϋπολογισμού που εφαρμόζονται στην Ελλάδα σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ και γίνεται αναφορά στο νέο ΠΔ 54/2018 (Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης). Η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται μέσω ασύγχρονης επικοινωνίας, ώστε να εξυπηρετούνται οι καταρτιζόμενοι με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό διακρίνεται σε κύριο και εμβάθυνσης. Το κύριο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από διαλέξεις με τη μορφή παρουσιάσεων, υλικού μελέτης και ασκήσεων μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό εμβάθυνσης περιλαμβάνει επιπλέον αναφορές σε βιβλιογραφία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα θέματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, κτλ.) οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις διεθνείς τάσεις στο χώρο.
  • Φοιτητές – Σπουδαστές που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ειδικά θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.
  • Λογιστές και ελεγκτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εικόνα της λογιστικής του δημοσίου.

Η «αξία» του προγράμματος
Η σύνδεση της ελληνικής πραγματικότητας με τις διεθνείς τάσεις όσον αφορά στα συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης του δημοσίου τομέα. Στα πλαίσια του προγράμματος παρουσιάζονται νέες μέθοδοι παροχής λογιστικής πληροφορίας από το δημόσιο τομέα προς τους χρήστες της πληροφορίας, καθώς και το πλαίσιο των IPSAS, των EPSAS και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 40 ώρες

Εισηγητής: Κοέν Σάνδρα, Αν. Καθηγήτρια, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 10-01-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €300.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Κοέν Σάνδρα
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: