ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT COST PLANNING AND BUDGETING)

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες:

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους παρακολούθησης και προγραμματισμού (planning) των απαιτούμενων πόρων των έργων (projects) και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού (budgeting) των δαπανών τους με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών εντός προϋπολογισμού (on budget) και χρόνου (on time) με πλήρη, συστηματική παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση του κόστους (cost reduction).

Περιεχόμενα:

• Εισαγωγή στις έννοιες της Κατακόρυφης Κοστολογικής Δομής των Έργων - Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure - WBS) και της Οριζόντιας Δομής των Έργων (Δραστηριότητες και δίκτυα δραστηριοτήτων)
• Η έννοια του κόστους, Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους, Συστήματα Παρακολούθησης Κόστους Επενδυτικών Έργων και Έργων προς πώληση
• Προγραμματισμός (Planning) και Προϋπολογισμός (Budgeting) έργων – Κατάστρωση Κοστολογικής δομής Παρακολούθησης Έργων
• Κοστολογική παρακολούθηση εσωτερικών εργασιών, εξωτερικών συνεργατών, αναλώσεων υλικών - Συσχέτιση Εσόδων και εξόδων Δομών Ανάλυσης Εργασιών Συστήματα συλλογής Πραγματικών δεδομένων Κόστους Έργων (έξοδα, αγορές, μισθοί, τιμολόγια συνεργατών, Έξοδα προσωπικού εσωτερικών συνεργατών
• Περιοδικές εργασίες, Υπολογισμοί κόστους εργατώρας εσωτερικών συνεργατών, Τακτοποίηση έργων σε πάγια και έξοδα,
• Μεταφορά ποσών προϋπολογισμού σε επόμενο έτος, Αναπροσαρμογές και Αναθεωρήσεις προϋπολογισμού
• Οικονομικές αναφορές έργων, Ανάλυση κερδοφορίας, εξόδων και εσόδων, Ποσοστά προόδου έργων και Διαθέσιμα προϋπολογισμού, Απογραφές υλικών έργων, Ταμειακές ροές έργων, Καταστάσεις Παγίων υπό κατασκευή

Απευθύνεται σε:

- Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
- Προσωπικό Διεύθυνσης Διαχείρισης έργων

Εισηγητές: Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-06-2019 09:00
Λήξη 28-06-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €320.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: