ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

TUV Hellas newΣτόχοι Σεμιναρίου

 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – Δημόσιο Συμφέρον & Ελεύθερος Ανταγωνισμός (levelplayingfield).
 • Τα στάδια (βήματα) εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 88 (αντίστοιχο άρθρο 313 για το Βιβλίο ΙΙ) του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.[identifying – investigating – rejecting]
 • Δημόσια έργα – Ειδικά ζητήματα – Επιτελεστικότητα.
 • Προμήθειες – Ειδικά ζητήματα.
 • Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά & Νομολογία.

Περιεχόμενα σεμιναρίου

 • Εννοιολογικά χαρακτηριστικά της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς (αποφάσεις ΔΕΕ).
 • Άρθρο 88 του Ν.4412/2016 (νομοθετικές προβλέψεις – ανάλυση διατάξεων).
 • Η απόλυτη απαγόρευση του αυτόματου αποκλεισμού (automatic exclusion) οικονομικού φορέα με ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά (abnormally low tender).
 • Δημόσια έργα – Προβληματική επί της εφαρμογής της παραγράφου 5α του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.
 • Ν.4412/2016 – Συμπληρωματικές / ενισχυτικές ρυθμίσεις αντιμετώπισης του φαινομένου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (η εγγύηση καλής εκτέλεσης, η δήλωση αναδόχου δημοσίου έργου για την εφαρμοσιμότητα της τεχνικής μελέτης και ο τρόπος βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς τεχνικής μελέτης).
 • Ειδικά θέματα επί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (εμπορικό απόρρητο – χρήση συμπαιγνιακών πρακτικών).
 • Έννομη Προστασία (αποφάσεις ΣτΕ, ΕλΣυν, ΕΑΔΗΣΥ).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δικηγόροι / In-house Counsel.
 • Ειδικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν ως εξωτερικοί partners στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
 • Διευθυντές και στελέχη διευθύνσεων προμηθειών τόσο οργανισμών του δημοσίου, όσο και επιχειρήσεων.
 • Η προηγούμενη εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις θεωρείται επιθυμητό κριτήριο.

Σημείωση: Η αρθρωτή δομή του συγκεκριμένου masterclass σεμιναρίου αποσκοπεί σε upskilling των συμμετεχόντων.

Εισηγητής: Ανέστης Β. Λελίδης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-05-2024 17:00
Λήξη 27-05-2024 20:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ανέστης Β. Λελίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas