ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ (Ν.4412/2016 + ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

TUV Hellas newΠεριεχόμενα

 • Εννοιολογική προσέγγιση της ανώμαλης εξέλιξης του συμβατικού δεσμού.
 • Περιπτώσεις παθολογικής εξέλιξης της δημόσιας σύμβασης με σημείο αναφοράς το είδος αυτής (προμήθεια αγαθού – παροχή γενικής υπηρεσίας – εκτέλεση έργου – εκπόνηση τεχνικής μελέτης).
 • Η συμπληρωματική λειτουργία του Αστικού Κώδικα σε ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (η δημόσια σύμβαση ανάμεσα στο αστικό και το δημόσιο δίκαιο).
 • Ειδικά ζητήματα: Ανωτέρα βία (force majeure) / Νομολογιακή προσέγγιση – Δυσχέρανση Παροχής (hardship) / Άρθρο 388 ΑΚ – Καλή πίστη (good faith) / Άρθρο 288 ΑΚ.
 • Ειδικές ρυθμίσεις του Ν.4412/2016 επί της ανώμαλης εξέλιξης δημόσιας σύμβασης σε συσχέτιση με τη φύση του αντικειμένου.
 • Επίλυση διαφωνιών: Ενδικοφανής διαδικασία και δικαστική επίλυση της ανακύπτουσας συμβατικής διαφοράς.

Στόχοι

 • Περιπτωσιολογίες της ανώμαλης εξέλιξης μιας δημόσιας σύμβασης, σε σχέση με τη φύση του συμβατικού αντικειμένου (προμήθεια αγαθού, παροχή υπηρεσίας, εκπόνηση μελέτης, εκτέλεση έργου), όπως αυτές ρυθμίζονται ειδικώς από διατάξεις του Ν.4412/2016.
 • Πρακτικά ζητήματα συμπληρωματικής εφαρμογής του Αστικού Κώδικα σε περιπτώσεις αντισυμβατικής συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης.
 • Ορθή εφαρμογή της παρεχόμενης εκ του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021) έννομης προστασίας (συμβατικό στάδιο).

Απευθύνεται σε

 • Δικηγόροι / In-house Counsel.
 • Ειδικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν ως εξωτερικοί partners στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
 • Διευθυντές και στελέχη διευθύνσεων προμηθειών τόσο οργανισμών του δημοσίου, όσο και επιχειρήσεων.
 • Η προηγούμενη εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις θεωρείται επιθυμητό κριτήριο.

Εισηγητές: Ανέστης Λελίδης

Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 23-05-2024 14:00
Λήξη 23-05-2024 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ανέστης Λελίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas