ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT COST PLANNING AND BUDGETING)

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες:

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους παρακολούθησης και προγραμματισμού (planning) των απαιτούμενων πόρων των έργων (projects) και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού (budgeting) των δαπανών τους με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών εντός προϋπολογισμού (on budget) και χρόνου (on time) με πλήρη, συστηματική παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση του κόστους (cost reduction).

Περιεχόμενα:

• Εισαγωγή στις έννοιες της Κατακόρυφης Κοστολογικής Δομής των Έργων - Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure - WBS) και της Οριζόντιας Δομής των Έργων (Δραστηριότητες και δίκτυα δραστηριοτήτων)
• Η έννοια του κόστους, Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους, Συστήματα Παρακολούθησης Κόστους Επενδυτικών Έργων και Έργων προς πώληση
• Προγραμματισμός (Planning) και Προϋπολογισμός (Budgeting) έργων – Κατάστρωση Κοστολογικής δομής Παρακολούθησης Έργων
• Κοστολογική παρακολούθηση εσωτερικών εργασιών, εξωτερικών συνεργατών, αναλώσεων υλικών - Συσχέτιση Εσόδων και εξόδων Δομών Ανάλυσης Εργασιών Συστήματα συλλογής Πραγματικών δεδομένων Κόστους Έργων (έξοδα, αγορές, μισθοί, τιμολόγια συνεργατών, Έξοδα προσωπικού εσωτερικών συνεργατών
• Περιοδικές εργασίες, Υπολογισμοί κόστους εργατώρας εσωτερικών συνεργατών, Τακτοποίηση έργων σε πάγια και έξοδα,
• Μεταφορά ποσών προϋπολογισμού σε επόμενο έτος, Αναπροσαρμογές και Αναθεωρήσεις προϋπολογισμού
• Οικονομικές αναφορές έργων, Ανάλυση κερδοφορίας, εξόδων και εσόδων, Ποσοστά προόδου έργων και Διαθέσιμα προϋπολογισμού, Απογραφές υλικών έργων, Ταμειακές ροές έργων, Καταστάσεις Παγίων υπό κατασκευή

Απευθύνεται σε:

- Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
- Προσωπικό Διεύθυνσης Διαχείρισης έργων

Εισηγητές: Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 06-07-2023 09:00
Λήξη 07-07-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas