ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ν.4412/2016 - Ν. 4782/2021- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Live Online Training)

AptΤο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πλέον σημαίνουσες πτυχές του Ν.4412/2016, ιδίως σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων αγαθών – υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, τις βασικές αλλαγές αλλά και τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε σχέση με τις τροποποιήσεις του (Ν. 4782/2021 κλπ.). Επίσης, αναλύονται και οι τελευταίες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων επί κρίσιμων ζητημάτων.

Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή Λειτουργία και Οργάνωση των διαδικασιών και λειτουργιών, τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των αρμόδιων Τμημάτων των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας Προετοιμασίας και Υποβολής Προσφοράς, Ανάθεσης και Εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης.

Συγκεκριμένα αναλύονται τα διάφορα είδη της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, οι Τεχνικές και τα Εργαλεία Ανάθεσης, οι βασικές έννοιες και σταχυολογούνται σημαντικές αποφάσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων αλλά και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί διαφόρων ζητημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται:

  • Σε Στελέχη και Νομικούς Συμβούλους, Δικηγόρους Αναθετουσών Αρχών ή Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. Διευθύνσεις Προμηθειών, Νομικές Υπηρεσίες, Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι κ.λπ.)
  • Σε εξειδικευμένα Στελέχη Εταιρειών – Οικονομικών Φορέων ή Συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης
  • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των βασικών Αρχών Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς δικαίου, εξειδικεύεται δε στο εμπορικό (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML), στο δημόσιο-διοικητικό (κυρίως στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και σχολικών επιτροπών των δήμων) και στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ενασχόλησής του με το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, διατελεί, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος οικονομικών φορέων αλλά και φορέων του δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων των συμμετεχόντων στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι επικεφαλής νομικός σύμβουλος της ψηφιακής πύλης «ΔήμοςData», που παρέχει τεχνογνωσία στην αυτοδιοίκηση, με ειδίκευση στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, των σχολικών επιτροπών και των προσωπικών δεδομένων. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο ετήσιο ενημερωτικό για το "Επιχειρείν στην Ελλάδα".

Περιλαμβάνονται

  • Σημειώσεις του σεμιναρίου
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-11-2022 09:30
Λήξη 23-11-2022 12:45
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής APT
Εισηγητής Ιωάννης Σαρακηνός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas