ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016 - ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4782/2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AptΤο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πτυχές του Ν. 4412/2016, κυρίως σε ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, τις βασικές αλλαγές αλλά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του (Ν. 4782/2021 κ.λπ. νόμων εντός του 2022 και του 2023). Τα ανωτέρω αναλύονται υπό το πρίσμα διαφόρων Αποφάσεων τόσο της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) όσο και των αρμόδιων δικαστηρίων της χώρας.

Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό εφαρμογής της νομοθεσίας από τις Επιχειρήσεις για την ορθή και σύννομη προετοιμασία, υποβολή προσφοράς, συμμετοχή και παρακολούθηση ενός Δημόσιου Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα αναλύονται τα διάφορα είδη της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, οι Τεχνικές και τα Εργαλεία Ανάθεσης, οι βασικές έννοιες, αρχές και κανόνες Ανάθεσης καθώς και επιμέρους, σημαντικά, ζητήματα αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών κατακύρωσης των Επιχειρήσεων.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Νομικούς Συμβούλους / Δικηγόρους ή/και εξειδικευμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ενδιαφέρον, προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών Διαδικασιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς δικαίου, εξειδικεύεται δε στο εμπορικό (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο τεχνολογιών και αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML), στο δημόσιο-διοικητικό (κυρίως στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και σχολικών επιτροπών των δήμων) και στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ενασχόλησής του με το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, διατελεί, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος οικονομικών φορέων αλλά και φορέων του δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων των συμμετεχόντων στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι επικεφαλής νομικός σύμβουλος της ψηφιακής πύλης «ΔήμοςData», που παρέχει τεχνογνωσία στην αυτοδιοίκηση, με ειδίκευση στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, των σχολικών επιτροπών και των προσωπικών δεδομένων. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο ετήσιο ενημερωτικό για το "Επιχειρείν στην Ελλάδα".

Περιλαμβάνονται

  • Σημειώσεις του σεμιναρίου
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 26-05-2023 09:30
Λήξη 26-05-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής APT
Εισηγητής Ιωάννης Σαρακηνός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas