Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΣτο σεμινάριο αυτό εξετάζεται σε βάθος μια στρατηγική προσέγγιση της επικοινωνίας στο Internet και γίνεται κατανοητή η σημασία εννοιών όπως η ανάλυση δικτύων. Επίσης εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφημίσεων στις πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες (όπως λ.χ. Google Ads και Facebook Ads), η σημασία των κοινωνικών δικτύων, το social media, monitoring κ.ο.κ.

Έναρξη 15-06-2023 09:00
Λήξη 16-06-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Module IV) (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

TUV Hellas new

  • Η έννοια του δημόσιου έργου – Διάκριση της σύμβασης έργου από τις λοιπές δημόσιες συμβάσεις

  • Εργοδότης (κύριος του έργου) – Φορέας Κατασκευής – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία – Επιβλέπων Μηχανικός – Τεχνικό Συμβούλιο

  • Εργολαβική σύμβαση (διαδικασία εκτέλεσης, επιμετρήσεις/ΠΠΑΕ, λογαριασμοί – πιστοποιήσεις, τροποποιήσεις κατά την διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης – ΑΠΕ – Συμπληρωματική Σύμβαση, διαχείριση έργου, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης/ημερολόγιο του έργου, διαχείριση κόστους, πρόγραμμα ποιότητας έργου/ΠΠΕ, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου)

  • Έκπτωση Αναδόχου – Διακοπή Εργασιών/διάλυση της σύμβασης – Θέματα Αποζημίωσης – Υποκατάσταση/εκχώρηση έργου

  • Διοικητική παραλαβή για χρήση – Προσωρινή παραλαβή έργου – Εγγύηση έργου (χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης) – Οριστική παραλαβή (συνέπειες αυτής)

  • Ενστάσεις – Αιτήσεις Θεραπείας – Δικαστική επίλυση διαφορών

Module V:​​​​​​​ Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-04-2023 14:00
Λήξη 05-04-2023 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas