ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4782/2021) (Module IΙI)

TUV Hellas new

  • Γενική Παρουσίαση – Η προβληματική της αγοράς και των δημοσίων συμβάσεων (η περίπτωση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων)

  • Η θέση των δημοσίων συμβάσεων στο ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο

  • Το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα των κρατικών προμηθειών/δημόσιων συμβάσεων (συνοπτική ανάλυση των νέων κοινοτικών Οδηγιών)

  • Η «αρχιτεκτονική» της δημόσιας σύμβασης: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, διαδικασίες ανάθεσης, αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση/ ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

  • Η περίπτωση των τεχνικών μελετών και των δημοσίων έργων (βασικά – εισαγωγικά στοιχεία)

  • Η εκτέλεση, η διαχείριση και η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών (παραδόσεις–παραλαβές, πρακτικά επιτροπών, τροποποίηση σύμβασης, πληρωμές, κυρώσεις/ποινικές ρήτρες)

  • Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ

  • Ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των δημοσίων προμηθειών – υπηρεσιών – έργων – Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο προ-συμβατικό στάδιο (Αίτηση Ανάκλησης – Αίτηση Αναθεώρησης)

  • Η προβληματική (ζητήματα δικονομικά και ουσίας) των ένδικων διαφορών που προκύπτουν από τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – υπηρεσιών στην διαδικασία της αναθέσεως αυτών (προδικαστικές προσφυγές, αίτημα προσωρινών μέτρων, αίτηση αναστολής – ακύρωσης/ΑΕΠΠ, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση

Module V:​​​​​​​ Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 20-06-2023 14:00
Λήξη 21-06-2023 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas