ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

TUV Hellas newΣτο συγκεκριμένο μονοήμερο σεμινάριο, διάρκειας πέντε (5) ωρών, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες εκτεταμένες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη (Ν.4412/2016). Ακολουθείται μία κριτική επισκόπηση/προβληματική των κυριότερων από αυτές, υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1) Διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης
-Διαδικασίες και τεχνικές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
-Φάκελος δημόσιας σύμβασης
-Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά
-Κριτήρια επιλογής / Κριτήρια ανάθεσης
-Τεχνικές προδιαγραφές
-Ζητήματα υπεργολαβίας
-ΚΗΜΔΗΣ / ΕΣΗΔΗΣ (επίτευξη κανόνων δημοσιότητας)

2) Ανάθεση κάτω από τα κατώτατα χρηματικά όρια
-Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας
-Απευθείας ανάθεση
-Έννομη προστασία

3) Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
-Τεχνική επάρκεια Αναθετουσών Αρχών
-Διοίκηση έργου / ΙΦΕ (Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης) – Ελεγκτής Μηχανικός – Οι νέες αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής
-Χρονοδιάγραμμα κατασκευής / Ημερολόγιο έργου (ηλεκτρονική τήρηση)
-Προθεσμίες / Ποινικές ρήτρες
-Επιμετρήσεις (μεταβολή του συστήματος από ελεγκτικό σε δηλωτικό)
-Λογαριασμοί
-Βλάβες στα έργα (δήλωση αναδόχου – διαδικασία διαπίστωσης – αποζημιώσεις)
-Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση (εγκεκριμένος υπεργολάβος)
-Παραλαβή (νέα διαδικασία)
-Έκπτωση αναδόχου / Διακοπή εργασιών / Διάλυση σύμβασης
-Επίλυση διαφορών

4) Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
-Παρακολούθηση / παραλαβή αντικειμένου σύμβασης
-Τροποποίηση σύμβασης
-Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου

5) Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων

6) Έννομη προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων
-Διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής
-Προσωρινά μέτρα
-Δικαστική προστασία

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-05-2024 16:00
Λήξη 16-05-2024 20:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas