Ακτινοπροστασία: Κάλυψη νομικών υποχρεώσεων και τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου σε πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εξοικείωση με τις διεργασίες ακτινοπροστασίας (υποχρεωτικές ή μη), σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που θέτουν τα Πρότυπα για πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), χρησιμοποιώντας τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου που περιγράφονται στο Πρότυπο IEC 31010 ή έχουν ήδη καθιερωθεί διεθνώς στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας (ICRP Publication 103).

Η αξιολόγηση κινδύνου είναι ένα νέο στοιχείο που υιοθετείται σε μεγάλο βαθμό κατά την αναθεώρηση των Προτύπων για πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης στο πλαίσιο της προσέγγισης με βάση την ανάλυση κινδύνου (risk-based approach). Ταυτόχρονα, είναι ένα στοιχείο το οποίο ήδη μετρά δεκαετίες εφαρμογής στο πεδίο της ακτινοπροστασίας και της ασφάλειας ραδιενεργών πηγών, μέσα από την εφαρμογή της αρχής ALARP (As Low As Reasonably Practicable), όπως αυτή περιγράφεται στα Basic Safety Standards, που αποτελούν τη βασική τυποποιητική αναφορά στην οποία βασίστηκε η συγγραφή του Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (Υπ.Απ.1014 (ΦΟΡ)94, ΦΕΚ 216Β 6/3/2001).

Περιεχόμενα:

 • Χρήσεις ραδιενέργειας και ακτινοβολίας, ανάλογα με το είδος της και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Οι βασικές απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (αναφορά στα Basic Safety Standards),
 • Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ και η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας.
 • Τεχνικές αξιολόγησης για δοσιμετρία προσωπικού και την ασφάλεια τρίτων (ICRP 103, IEC 31010)
 • Αρμοδιότητες προσωπικού σχετικά με την ακτινοπροστασία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.
 • Οι απαιτήσεις των Προτύπων για Συστήματα Διαχείρισης που σχετίζονται με δραστηριότητες ακτινοπροστασίας
 • Παραδείγματα τεχνικών αξιολόγησης (IEC 31010) για ραδιολογικούς παράγοντες
 • Κυρίαρχο στοιχείο του σεμιναρίου είναι η ανάλυση, με τη χρήση παραδειγμάτων, των διαδικασιών που απαιτούνται εντός ενός πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης με την οπτική της κάλυψης των αναγκών για ακτινοπροστασία σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν μονάδες όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, νοσοκομειακές μονάδες, εργαστήρια δοκιμών, ή οποιεσδήποτε μονάδες που για κάποιο λόγο «φιλοξενούν» δραστηριότητες και υλικά που εμπλέκουν ραδιενέργεια και ακτινοβολία.
 • Το πλαίσιο στο οποίο αναλύονται αυτές οι διαδικασίες αφορά τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 και τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.

Απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ή εξωτερικούς συνεργάτες επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει καθήκοντα Υπεύθυνου Διαχείρισης του πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Τεχνικού Ασφάλειας, ή Διαχείρισης Προσωπικού.

Εισηγητές: Γεώργιος Παπαδάκος

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-03-2019 09:00
Λήξη 22-03-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €200.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Γεώργιος Παπαδάκος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: