ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Είναι γεγονός ότι, όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, ασχέτως της φύσης της εργασίας τους, χρειάζεται να μάθουν να χειρίζονται σωστά τις αρχές της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Έτσι, μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν τους τύπους των ανθρώπων με τους οποίους έρχονται σε επαφή καθημερινά, θα μάθουν να ακούν και να μιλούν αποτελεσματικά και θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της επικοινωνίας ως εργαλείο επαγγελματικής επιτυχίας.

Επίσης, για να χτίσουν αποτελεσματικές, κερδοφόρες και με διάρκεια σχέσεις με τους πελάτες, θα πρέπει να γνωρίζουν αρχικά πώς να τους εξυπηρετούν σωστά και πως να διαχειρίζονται τους δύσκολους ανθρώπους και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταφέρουν να πετύχουν την πώληση που θα τους αφήσει όλους ευχαριστημένους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη, μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της ολικής ποιότητας και στον τρόπο εφαρμογής ποιοτικής πώλησης & ικανοποιητικής εξυπηρέτησης σε κάθε στάδιο πώλησης - επαφής με τον πελάτη.

Απευθύνεται σε όσους έρχονται άμεσα ή έμμεσα σε επαφή με τους πελάτες μιας επιχείρησης, όπως πωλητές, προσωπικό υποστήριξης, άτομα που εργάζονται σε call centers αλλά και το διοικητικό προσωπικό αυτής.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι παρακάτω Ενότητες:
• Οι έννοιες της ολικής ποιότητας & ποιοτικής πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών
• Γλώσσα του σώματος: τα χαρακτηριστικά της φωνής κατά τη διάρκεια υλοποίησης της τηλεφωνικής επικοινωνίας
• Η Συστηματική Διερεύνηση των Αναγκών του Πελάτη και η εστίαση της προσοχή σας στην ικανοποίηση του πελάτη
• Βασικά σημεία αποτελεσματικής ακρόασης του πελάτη
• Τεχνικές ερωτήσεων καταγραφής και ικανοποίησης αναγκών πελάτη: ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις
• Η σημασία της πώλησης υπηρεσιών & Αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη μέσω της ικανοποίησης των βασικών αναγκών τους
• Ομοιότητες και διαφορές τηλεφωνικής & face to face communication. H χρησιμοποίηση απαραίτητων λεκτικών εκφράσεων κατά τη διαδικασία τηλεφωνικής επικοινωνίας
• Πως χρειάζεται να είναι η στάση μας ενώ μιλάμε από το τηλέφωνο, και χειρισμός τηλεφωνικής συνομιλίας.
• Ο τόνος & η χροιά της φωνής μας και τρόποι αποκωδικοποίησης αυτών από τον συνομιλητή μας.
• Κατεύθυνση συζήτησης μέσω ερωτήσεων: Είδη ερωτήσεων.
• Η ενεργητική τηλεφωνική ακρόαση
• Επαγγελματική Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων και Παραπόνων
• Κατηγορίες πελατών με έμφαση στον εντοπισμό «Δύσκολων Πελατών» & Διαδικασία αντιμετώπισης αυτών
• Διαδικασία δημιουργίας «Πιστών Πελατών» & η σημασία διατήρησης πελατών
• Βασικοί τρόποι διατήρησης του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου& τρόποι αύξησης της συχνότητας αγορών των πελατών.
• Ανακεφαλαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 19-07-2019 09:00
Λήξη 19-07-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: