ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εξοικείωση με τις διεργασίες ακτινοπροστασίας (υποχρεωτικές ή μη), σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που θέτουν τα Πρότυπα για πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (όπως ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018), χρησιμοποιώντας τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου που περιγράφονται στο Πρότυπο IEC 31010 ή έχουν ήδη καθιερωθεί διεθνώς στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας (ICRP Publication 103, ICNIRP Guidelines).

Η αξιολόγηση κινδύνου είναι αναγκαία στο πλαίσιο του σκεπτικού με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach). Είναι ένα στοιχείο που μετρά δεκαετίες εφαρμογής στο πεδίο της ακτινοπροστασίας και της ασφάλειας ραδιενεργών πηγών, μέσα από την αρχή ALARP (As Low As Reasonably Practicable), όπως περιγράφεται στα Basic Safety Standards, που αποτελούν τη βάση του Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (ΠΔ101/2018, ΦΕΚ 194Α’/20.11.2018), ενώ η νομοθεσία για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ΠΔ 120/2016, ΦΕΚ 203Α’/26.10.2016) δίνει έμφαση στη συγγραφή Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για τα σημαντικά Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (ΗΜΠ) στους χώρους εργασίας.

Περιεχόμενα:

• Χρήσεις ραδιενέργειας και ακτινοβολίας, ανάλογα με το είδος της και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
• Οι βασικές απαιτήσεις του νέου Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (ΠΔ101/2018), και οι σημαντικότερες διαφορές σε σχέση με τον παλαιό.
• Το ΠΔ 120/2016 και οι Οδηγίες για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/35/ΕΕ,
• Τεχνικές δοσιμετρίας προσωπικού (ICRP 103) και τα όρια για την έκθεση σε ΗΜΠ – απαραίτητες μετρήσεις.
• Αρμοδιότητες προσωπικού σχετικά με την ακτινοπροστασία, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
• Οι απαιτήσεις των Προτύπων για Συστήματα Διαχείρισης που σχετίζονται με δραστηριότητες ακτινοπροστασίας.
• Παραδείγματα τεχνικών αξιολόγησης (IEC 31010) για ακτινικούς παράγοντες και ΗΜΠ.
• Γίνεται ανάλυση, με τη χρήση παραδειγμάτων, των διαδικασιών που απαιτούνται εντός ενός πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης με την οπτική της κάλυψης των αναγκών για ακτινοπροστασία σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν βιομηχανικές ή νοσοκομειακές μονάδες, εργαστήρια δοκιμών, ή οποιεσδήποτε μονάδες που για κάποιο λόγο «φιλοξενούν» δραστηριότητες και υλικά που εμπλέκουν ραδιενέργεια ή/και πεδία ακτινοβολίας ή ΗΜΠ.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ή εξωτερικούς συνεργάτες επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει καθήκοντα εντός ενός πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας ή Διαχείρισης Προσωπικού.

Εισηγητές: Γεώργιος Παπαδάκος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 15-10-2019 09:00
Λήξη 15-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €200.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Γεώργιος Παπαδάκος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: