ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

TUV Austria newΟ Ν.4412/2016 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πώς παρακολουθούνται τα έργα και πώς ολοκληρώνεται ένα δημόσιο έργο. Η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών είναι άμεσα συνυφασμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, είτε ως στέλεχος Αναθέτουσας Αρχής είτε ως Οικονομικός Φορέας.

Σκοπός - Οφέλη
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη Αναθετουσών Αρχών, μελετητών και επιβλεπόντων, καθώς επίσης και τα αρμόδια στελέχη των Οικονομικών Φορέων, αλλά και τους ιδιώτες Μηχανικούς και Οικονομολόγους αναφορικά με:

 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σύνταξης τευχών τεχνικών μελετών έργων
 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σύνταξης τευχών δημοπράτησης έργων
 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών τροποποιήσεων των μελετών και των συμβατικών τευχών.
 • Τις διαδικασίες τροποποιήσεων μέσω ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε)
 • Την κατανόηση εννοιών, επί έλασσον εργασιών, επί πλέον εργασιών, ποσοστό αναθεώρησης, ποσοστό Εργολαβικού οφέλους και ποσοστό απρόβλεπτης δαπάνης
 • Το πότε απαιτείται η συνδρομή του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
 • Την κατανόηση του τρόπου της παρακολούθησης και της επίβλεψης ενός δημοσίου έργου και ο σωστός έλεγχος των εντολών πληρωμών και των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών
 • Την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ επιβλεπόντων μηχανικών και αναδόχων έργων και τη σωστή εκτέλεση τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των δημοσίων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με τη σύνταξη τεχνικών μελετών έργων και στελεχών που παρακολουθούν και επιβλέπουν έργα, όπως:

 • Αρχιτέκτονες Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους
 • Χημικούς Μηχανικούς
 • Μηχανικούς Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικούς
 • Μελετητικά και τεχνικά γραφεία
 • Οικονομολόγους που ασχολούνται με οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
 • Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
 • Τεχνικές Υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου Β` του Ν.4412
 • Οικονομικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
 • Οικονομικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
 • Οικονομικές υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου Β` του Ν.4412

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 24 ώρες.

Εισηγήτρια
Η κα. Ειρήνη Ζαχαριαδάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό μητρώου ΕΒ09261. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με τίτλο: «ΜΒΑ για Μηχανικούς (Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς)», από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής – Πολιτικής Μηχανικής και Γεωδαισίας της Σοφίας στη Βουλγαρία.
Είναι προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων / συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου.
Ανήκει στο μητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με πολλές διδακτικές ώρες στο ενεργητικό της, αναφορικά με θέματα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας διαχείρισης δημόσιων έργων, Ν4412/2016, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.α. Ανήκει, επίσης, στο μητρώο εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ –ΛΑΕΚ.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας και έχει πιστοποίηση για άριστη γνώση της Βουλγάρικης και της Αγγλικής γλώσσας.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 15-06-2022 09:00
Λήξη 17-06-2022 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas