ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

TUV Austria newΟ Ν.4412/2016 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πώς παρακολουθούνται τα έργα και πώς ολοκληρώνεται ένα δημόσιο έργο. Η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών είναι άμεσα συνυφασμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, είτε ως στέλεχος Αναθέτουσας Αρχής είτε ως Οικονομικός Φορέας.

Σκοπός - Οφέλη
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη Αναθετουσών Αρχών, μελετητών και επιβλεπόντων, καθώς επίσης και τα αρμόδια στελέχη των Οικονομικών Φορέων, αλλά και τους ιδιώτες Μηχανικούς και Οικονομολόγους αναφορικά με:

 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σύνταξης τευχών τεχνικών μελετών έργων
 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σύνταξης τευχών δημοπράτησης έργων
 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών τροποποιήσεων των μελετών και των συμβατικών τευχών.
 • Τις διαδικασίες τροποποιήσεων μέσω ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε)
 • Την κατανόηση εννοιών, επί έλασσον εργασιών, επί πλέον εργασιών, ποσοστό αναθεώρησης, ποσοστό Εργολαβικού οφέλους και ποσοστό απρόβλεπτης δαπάνης
 • Το πότε απαιτείται η συνδρομή του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
 • Την κατανόηση του τρόπου της παρακολούθησης και της επίβλεψης ενός δημοσίου έργου και ο σωστός έλεγχος των εντολών πληρωμών και των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών
 • Την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ επιβλεπόντων μηχανικών και αναδόχων έργων και τη σωστή εκτέλεση τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των δημοσίων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με τη σύνταξη τεχνικών μελετών έργων και στελεχών που παρακολουθούν και επιβλέπουν έργα, όπως:

 • Αρχιτέκτονες Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους
 • Χημικούς Μηχανικούς
 • Μηχανικούς Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικούς
 • Μελετητικά και τεχνικά γραφεία
 • Οικονομολόγους που ασχολούνται με οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
 • Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
 • Τεχνικές Υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου Β` του Ν.4412
 • Οικονομικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
 • Οικονομικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
 • Οικονομικές υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου Β` του Ν.4412

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-03-2023 09:00
Λήξη 24-03-2023 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas