Διαγωνισμοί - Δημόσιες Συμβάσεις Ανάλυση & Πρακτική Εφαρμογή του Συνόλου της Νομοθεσίας - με όλες τις Τροποποιήσεις ν. 4412/2016

AptΤο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Στο σεμινάριο αυτό των 40 ωρών παρουσιάζονται όλα τα στάδια (προσυμβατικό, ανάδειξη αναδόχου, υπογραφή και εκτέλεση Σύμβασης) μιας Δημόσιας Σύμβασης Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων, πλην των πρώην εξαιρούμενων τομέων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της νομοθεσίας και τις προκλήσεις που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες και ισχύουσες τροποποιήσεις (Ν. 4782/2021 κ.λπ. νόμων εντός του 2023 και 2024). Τα ανωτέρω αναλύονται υπό το πρίσμα διαφόρων αποφάσεων τόσο της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) όσο και των αρμόδιων διοικητικών εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό Εφαρμογής της νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις και τις Ααναθέτουσες Αρχές για την ορθή και σύννομη προετοιμασία και διενέργεια ενός Δημόσιου Διαγωνισμού από τις Αναθέτουσας Αρχές, την προετοιμασία, την υποβολή της προσφοράς από τις Επιχειρήσεις, την υπογραφή της σύμβασης καθώς και τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία και μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός Δημόσιου Διαγωνισμού.

Το σεμινάριο απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Υπαλλήλους ή/και εξειδικευμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων και Φορέων του Δημοσίου (Αναθετουσών Αρχών), Νομικούς Συμβούλους/Δικηγόρους που δραστηριοποιούνται ή που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο τομέα των Δημόσιων Διαγωνισμών αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ενδιαφέρον, προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών (π.χ. Μηχανικοί, Λογιστές).

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και θα έχουν εξοικειωθεί με:

  • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για όλο το φάσμα μιας Δημόσιας Σύμβασης, ήτοι από την ανάθεση μέχρι και την εκτέλεση αυτής και την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.
  • Τα διαφορετικά είδη των Δημοσίων Συμβάσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών και τις πρακτικές διαφορές τους.
  • Το σύνολο των εννοιών, των όρων και των κανόνων που εφαρμόζονται στην διαδικασία Ανάθεσης και εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης καθώς και τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν με προτάσεις για αντιμετώπισή τους.
  • Τις διάφορες μορφές έννομης προστασίας τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης.

Εισηγητής

Ο Ιωάννης Σαρακηνός, και η ομάδα του δικηγορικού γραφείου του με την επωνυμία Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας, διαθέτει σημαντική και πολυετή εξειδίκευση στο δημόσιο και διοικητικό δίκαιο αλλά και στην κανονιστική συμμόρφωση επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου. Στο πλαίσιο της εν λόγω εξειδίκευσης, το δικηγορικό γραφείο παρέχει, επί σειρά ετών, νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις αλλά και φορείς του δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων της χώρας σε όλο το φάσμα ενός δημόσιου διαγωνισμού. Ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής του γραφείου αλλά και υπεύθυνος και συντονιστής του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, κος Ιωάννης Σαρακηνός, είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ. Είναι, επίσης, κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science με πολλές ώρες διδασκαλίας, ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες τόσο στις δημόσιες συμβάσεις όσο και στην κανονιστική συμμόρφωση επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου.

Περιλαμβάνονται

  • Σημειώσεις του σεμιναρίου
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 01-07-2024 09:30
Λήξη 17-07-2024 14:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής APT
Εισηγητής Ιωάννης Σαρακηνός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas