ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Module IV) (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

TUV Hellas new

  • Η έννοια του δημόσιου έργου – Διάκριση της σύμβασης έργου από τις λοιπές δημόσιες συμβάσεις

  • Εργοδότης (κύριος του έργου) – Φορέας Κατασκευής – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία – Επιβλέπων Μηχανικός – Τεχνικό Συμβούλιο

  • Εργολαβική σύμβαση (διαδικασία εκτέλεσης, επιμετρήσεις/ΠΠΑΕ, λογαριασμοί – πιστοποιήσεις, τροποποιήσεις κατά την διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης – ΑΠΕ – Συμπληρωματική Σύμβαση, διαχείριση έργου, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης/ημερολόγιο του έργου, διαχείριση κόστους, πρόγραμμα ποιότητας έργου/ΠΠΕ, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου)

  • Έκπτωση Αναδόχου – Διακοπή Εργασιών/διάλυση της σύμβασης – Θέματα Αποζημίωσης – Υποκατάσταση/εκχώρηση έργου

  • Διοικητική παραλαβή για χρήση – Προσωρινή παραλαβή έργου – Εγγύηση έργου (χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης) – Οριστική παραλαβή (συνέπειες αυτής)

  • Ενστάσεις – Αιτήσεις Θεραπείας – Δικαστική επίλυση διαφορών

Module V:​​​​​​​ Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Εισηγητής: Ανέστης Β. Λελίδης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 13-06-2024 14:00
Λήξη 14-06-2024 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ανέστης Β. Λελίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas