ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (Module V)

TUV Hellas new

  • Η νομική έννοια της συμφωνίας πλαίσιο – Η εργαλειακή χρησιμότητα αυτής στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας
  • Διαδικαστικά βήματα υλοποίησης μιας συμφωνίας πλαίσιο. Ανάλυση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 3 της ΕΑΑΔΗΣΥ
  • Ανταγωνιστικός Διάλογος – Το νομικό πλαίσιο – Σύγκριση με τις υπόλοιπες διαδικασίες ανάθεσης μιας δημοσίας σύμβασης, οι οποίες περιλαμβάνουν το στοιχείο της διαπραγμάτευσης
  • Ζητήματα σχεδιασμού της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου
  • Θεωρητική και πρακτική ανάλυση των σταδίων/φάσεων υλοποίησης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (δυνατότητες/διαχειριστικά ζητήματα αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα και οικονομικών φορέων)
  • Τελευταίες διεθνείς τάσεις και κρίσιμα λειτουργικά θέματα επί της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου
  • Checklist σημείων ελέγχου επί της διαδικασίας και δομημένη φόρμα για την ανάλυση υφιστάμενου project που υλοποιείται με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου

Module I: Διαμόρφωση Πολύπλοκων και Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων (Contracts Writing)

Module II: Διαχείριση Πολύπλοκων και Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων (Contracts Management)

Module III: Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ο συμμετέχων θα έχει αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις «Από την Εμπορική Σύμβαση στη Δημόσια Σύμβαση». Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων ακολουθώντας τις αρχές του ΕΝ ISO/ IEC 17024 για το εξής σχήμα πιστοποίησης επαγγελματία: «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».

Εισηγητής: Ανέστης Β. Λελίδης

Στην τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-06-2024 14:00
Λήξη 18-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ανέστης Β. Λελίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas