ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS WRITING) (Module I)

TUV Hellas new

  • Δραστηριότητες πλαισίου (upstream contract activities) για την διαμόρφωση αποτελεσματικών συμβάσεων – Η εργαλειακή σημασία της σύμβασης εντός των μηχανισμών της αγοράς – Κριτήρια για τη διαμόρφωση των συμβάσεων
  • Η έννοια της σύμβασης (νομική προσέγγιση) και η θέση της εντός του Αστικού Κώδικα (Α.Κ) – Κύριες μορφές συμβάσεων του Α.Κ. – Σύγκριση ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης
  • Συμβάσεις και διεθνείς νομοθεσίες (το στοιχείο της αλλοδαπότητας)
  • Πρόδρομοι της σύμβασης (διαπραγματευτική συμπεριφορά των μερών – προ-συμβατικές μορφές συμφωνίας των μερών)
  • Η τεχνική της διαμόρφωσης συμβάσεων (βασικές απαιτήσεις – η «γλώσσα» της σύμβασης – η δομή της σύμβασης) – Η εξασφάλιση από κινδύνους (risk assessment) ως βασικό κριτήριο σχεδιασμού μιας σύμβασης
  • Τύποι συμβάσεων υποστήριξης (support contracts) με βάση την διαχείριση του κόστους (fixed-price & cost-plus contracts) – Έμφαση στην διαμόρφωση συμβάσεων εγγυημένης απόδοσης (Performance based Contracts – Buying Performance, Not Parts or Repairs)
  • Βασικοί όροι (general terms and conditions) που πρέπει να περιέχονται στην σύμβαση (ανάλυση αυτών). – Πρότυπη μορφή σύνθετης σύμβασης (παροχή συγκεκριμένου συμβατικού κειμένου στους συμμετέχοντες)

Module I: Διαμόρφωση Πολύπλοκων και Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων (Contracts Writing)

Module II: Διαχείριση Πολύπλοκων και Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων (Contracts Management)

Module III: Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Με την ολοκλήρωση και των 5 εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Μodule I-V), ο συμμετέχων θα έχει αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις «Από την Εμπορική Σύμβαση στη Δημόσια Σύμβαση». Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων ακολουθώντας τις αρχές του ΕΝ ISO/ IEC 17024 για το εξής σχήμα πιστοποίησης επαγγελματία: «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 30-05-2024 14:00
Λήξη 31-05-2024 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas