ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS MANAGEMENT) (Module II)

TUV Hellas new

 • Εισαγωγικά (έννοια της διαχείρισης, προσεγγίσεις αυτής, ικανότητες – ρόλοι των εμπλεκομένων διαχειριστών/managers)
 • Οφέλη αποτελεσματικής διαχείρισης των συμβάσεων
 • Πλάνο διαχείρισης της σύμβασης (contract management plan):
  Πολιτική και διαδικασίες για αποτελεσματική διαχείριση
  Ομάδες διαχείρισης
  Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης
  Προϋπολογισμός της σύμβασης
  Είδη πληρωμών και υλοποίηση αυτών
  Ανασκοπήσεις (contract reviews)

 • Είδη κινδύνων και διαχείριση αυτών κατά την διάρκεια της συμβατικής σχέσης (contract risk management: risk assessment + risk treatment)
 • Μετρήσεις απόδοσης των διεργασιών (performance based processes) που εκτελούνται με βάση την σύμβαση
 • Επίλυση συμβατικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (μορφές προβλημάτων και μεθοδολογίες αντιμετώπισης αυτών)
 • Διαχείριση συμβατικών τροποποιήσεων (contract amendments)
 • Τερματισμός του συμβατικού δεσμού (διαχείριση της ολοκλήρωσης αυτού)

Module III: Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Εισηγητής: Ανέστης Β. Λελίδης

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-06-2024 14:00
Λήξη 05-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ανέστης Β. Λελίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas