ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | ISO 27001:2013

Βάση των διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης, θα πρέπει αυτό να ελέγχεται και εσωτερικά.

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν μια από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις κάθε συστήματος διαχείρισης και έναν από τους μηχανισμούς για την επίτευξη του CHECK (Ελέγχου) στον γνωστό κύκλο του Demming (PDCA – Plan Do CheckAct) που έχει ως στόχο την συνεχή βελτίωση.

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές, οι τεχνικές και μεθοδολογίες της εσωτερικής επιθεώρησης, καθώς και οι βασικές απαιτήσεις του ISO 27001. Συγκεκριμένα, μέσα από την θεωρία, μια σειρά παραδειγμάτων και πρακτικών ασκήσεων, οι συμμετέχουν αποκτούν τόσο την θεωρητική βάση για τις αρχές των εσωτερικών επιθεωρήσεων, τον τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης μιας εσωτερικής επιθεώρησης αλλά και πρακτική εξάσκηση για την αποτελεσματική διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Στην εκπαίδευση καλύπτονται και εν συντομία οι απαιτήσεις του Παραρτήματος Α του προτύπου καθώς και κάποιες τεχνικές που αναπτύσσονται στα πρότυπα ISO/IEC 27007:2011 «Guidelines for information security management systems auditing» και ISO/IEC TR 27008:2011 «Guidelines for auditors on information security controls».

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις σε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι συμβατά με τις απαιτήσεις του ISO 27001:2013.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, βάσει των προτύπων ISO 27001 & ISO 19011.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 18-04-2019 09:00
Λήξη 19-04-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Hellas
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: