ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs)

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμούν, με αναλυτικό & ποσοτικό τρόπο, την «πρόοδο» και βελτίωση μιας Επιχείρησης, σε σχέση και με τους στρατηγικούς της στόχους, και να θέτουν τους δείκτες / στόχους εκείνους οι οποίοι θα δημιουργήσουν «προστιθέμενη αξία» στην Επιχείρηση.

Περιεχόμενα:

- Ανάλυση του τρόπου «αναγνώρισης», προσδιορισμού και χρήσης των κατάλληλων «Κρίσιμων» Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs), με συγκεκριμένα παραδείγματα ανά είδος Επιχείρησης / δραστηριότητας
- Παρουσίαση - ανάλυση “generic” Δεικτών (οι οποίοι εφαρμόζονται «παντού και πάντα»)
- Παρουσίαση - χρήση τεχνικών για συστήματα Δεικτών - KPIs (Process Mapping-Modelling, Balanced Scorecard κλπ) Τρόποι αποτίμησης δύσκολα μετρήσιμων δραστηριοτήτων μιας Επιχείρησης.
- «Ένταξη» - συσχέτιση ενός συστήματος KPIs με ένα Σύστημα Διαχείρισης (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 κλπ) αλλά και με Συστήματα τα οποία θα βασίζονται στις επερχόμενες νέες εκδόσεις των Προτύπων (ISO 9001:2015 κλπ)

Απευθύνεται σε:

- Στελέχη Επιχειρήσεων
- Συμβούλους οι οποίοι αναπτύσσουν συστήματα μέτρησης επιχειρηματικών διεργασιών
- Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης
- Σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με Δείκτες Απόδοσης

Εισηγητές: Γιώργος Λευθεριώτης

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-05-2019 09:00
Λήξη 17-05-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €400.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Γιώργος Λευθεριώτης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: