ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ISO 22000:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000 και ISO 19011.

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων, σε Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων, σε Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, σε Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και σε άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να καταρτιστούν σε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:
• οι απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 22000:2018
• ο βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων,
• οι απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO/TS ISO 22002-1 για τα προαπαιτούμενα στις επιχειρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων,
• η μεθοδολογία και τεχνικές επιθεώρησης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2018, να διεξάγουν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις βάσει των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 22000:2018, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του EN ISO 22000:2018.
Τέλος θα αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων – μελετών και ασκήσεων.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-07-2019 09:00
Λήξη 23-07-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: