ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017

TUV Hellas new

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η στοχευμένη παρουσίαση των νέων στοιχείων του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έτσι ώστε ήδη διαπιστευμένα εργαστήρια να μπορούν να κάνουν μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν μέσω της εφαρμογής της προσέγγισης ως διεργασία, της χρήσης τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου, της αξιοποίησης συστημάτων διαχείρισης δεδομένων. Δίνεται έμφαση, επίσης, στην μετρολογική ιχνηλασιμότητα και πώς πρέπει να αξιοποιείται το ισοζύγιο της αβεβαιότητας στις περιπτώσεις χρήσης κανόνων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Περιεχόμενα
• Η διαπίστευση και η EA-MLA (European cooperation for Accreditation - Multilateral Agreement) – η σημασία της αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην ΕΕ.
• Βασικές έννοιες στο πλαίσιο της δομής υψηλού επιπέδου των Προτύπων (HLE, High Level Structure) – προσέγγιση ως διεργασία, σκεπτικό με βάση τον κίνδυνο, διαχείριση τεκμηριωμένης πληροφορίας για ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας.
• Οι σημαντικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 – συγκριτική παρουσίαση με αντίστοιχες απαιτήσεις της έκδοσης του 2005.
• Δυνατότητες συσχέτισης με άλλα Συστήματα Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας κ.α.).
• Εργαλεία, διεργασίες και παραδείγματα τεκμηριωμένης πληροφορίας και τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή, εσωτερική επιθεώρηση, ανασκόπηση και βελτίωση του ΣΔ του Εργαστηρίου - Πρακτική άσκηση για την εφαρμογή χαρακτηριστικών τεχνικών αξιολόγησης του κινδύνου (π.χ. HAZOP ή FMEA).
• Αξιοποίηση του ισοζυγίου αβεβαιότητας στο πλαίσιο εφαρμογής κανόνα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
• Το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO 19011:2018, Guidelines for auditing management systems (Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης) και οι σημαντικότερες διαφορές του σε σχέση με την έκδοση του 2011.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Με το τέλος του παρόντος σεμιναρίου, ιδιοκτήτες ή η διοίκηση και το προσωπικό Εργαστηρίων διαπιστευμένων σύμφωνα με την έκδοση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, θα μπορούν να κατανοούν να κατανοούν τα νέα στοιχεία που θέτει η νέα έκδοση του 2017, και τα οποία θα πρέπει να εισαχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης του Εργαστηρίου.

Εισηγητές: Γεώργιος Παπαδάκος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-12-2019 09:00
Λήξη 04-12-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Γεώργιος Παπαδάκος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: