ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή γενικής και βασικής γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 όπως αυτό ισχύει. Δίνεται έμφαση στις απαιτήσεις του Προτύπου που σχετίζονται με τη μετρολογική επίδοση ενός εργαστηρίου δοκιμών ή/και διακριβώσεων και στα νέα στοιχεία της έκδοσης του Προτύπου του 2017, προετοιμάζοντας τα στελέχη του Εργαστηρίου και για τη διαδικασία μετάβασης.

Περιεχόμενα:

• Η διαπίστευση και η EA-MLA (European cooperation for Accreditation - Multilateral Agreement).
• Το πλαίσιο των απαιτήσεων για το Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή/και διακριβώσεων - το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2006 όπως εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΥΔ.
• Μετάβαση στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025: 2017, σημαντικές αλλαγές & συσχέτιση με άλλα Συστήματα Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας κ.α.).
• Η μέθοδος δειγματοληψίας, δοκιμής, ή διακριβώσεων (τυποποιημένη, τροποποιημένη τυποποιημένη ή εσωτερική, inhouse): παραδείγματα – το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ).
• Εργαλεία, διεργασίες και παραδείγματα τεκμηριωμένης πληροφορίας που μπορεί να χρησιμοποιείται για την εφαρμογή, εσωτερική επιθεώρηση, ανασκόπηση και βελτίωση του ΣΔ του Εργαστηρίου.
• Η διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης από το ΕΣΥΔ.
• Βασικές έννοιες μετρολογίας:  σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα) μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β αβεβαιότητα, ισοζύγιο αβεβαιότητας, ανάλυση ευαισθησίας.
• Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων - χρήση υλικών αναφοράς ή πληροφορίας που έχει παραχθεί από εξωτερική πηγή.
• Τεχνικές ελέγχου ποιότητας με χρήση control charts, αξιολόγηση αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (proficiency testing).
• Επαλήθευση και στατιστικές για την επικύρωση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης).
• Εκθέσεις αποτελεσμάτων και η περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αντικείμενο ενός κανόνα για λήψη απόφασης.

Απευθύνεται σε:

Με το τέλος του παρόντος σεμιναρίου, ιδιοκτήτες ή η διοίκηση Εργαστηρίων, σύμβουλοι ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης (ΣΔ), το προσωπικό Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανόμενου του Υπεύθυνου του ΣΔ, θα μπορούν να κατανοούν το περιεχόμενο του ΣΔ και των αντίστοιχων τεχνικών ζητημάτων για ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή διακριβώσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025. Επίσης, θα μπορούν να αξιολογούν για το δικό τους σύστημα, υλικό το οποίο είναι δυνατό να προέρχεται από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια.

Εισηγητές: Γεώργιος Παπαδάκος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η εμπειρία σε σεμινάριο Εσωτερικού ή Επικεφαλής Επιθεωρητή Παλαιότερης Έκδοσης
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 25-11-2019 09:00
Λήξη 26-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €350.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Γεώργιος Παπαδάκος
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: