ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | HACCP

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με το χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων.

Απευθύνεται επίσης, σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.), καθώς και σε όλους τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Κατά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αναλυθούν οι όροι: υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, μη κανονικό και μη ασφαλές τρόφιμο, ποιότητα.

Επίσης θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές τρόφιμο, καθώς και οι συνέπειες που υπάρχουν στον άνθρωπο από την κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων. Θα μελετηθεί η σωστή διαχείριση των τροφίμων, από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωση τους.

Επιπλέον θα γίνει αναφορά στη νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα και τρόποι ανεύρεσης της νομοθεσίας στο διαδίκτυο.

Τέλος θα μελετηθεί το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) με πρακτικά παραδείγματα.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζουν ένα ακατάλληλο τρόφιμο και τους ορθούς τρόπους διαχείρισης του
• λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή διαχείριση και συντήρηση των τροφίμων
• συνδυάσουν τις αποκτούμενες γνώσεις με την εμπειρία τους και να εφαρμόζουν κανόνες
• μπορούν να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι χειριστές αλλά και καταναλωτές

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 18-11-2019 09:00
Λήξη 18-11-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: