ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ISO 14001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO14001 και ISO 19011.

Απευθύνεται σε Διευθυντές Επιχειρήσεων, Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Συμβούλους ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης και θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:
• οι βασικές αρχές της επιθεώρησης,
• τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους,
• ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της επιθεώρησης,
• η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης,
• οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, αλλά και ο τρόπος διενέργειας μιας Επιθεώρησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα κατανοούν τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το ISO 14001:2015 και θα μπορούν να σχεδιάσουν και να διενεργήσουν εσωτερικές επιθεωρήσεις ΣΠΔ.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 05-12-2019 09:00
Λήξη 06-12-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Hellas
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΚΡΗΤΗΣ
Πόλη Ηράκλειο
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: