ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναιη παροχή γενικής και βασικής γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Δίνεται έμφαση στις νέες απαιτήσεις του Προτύπου, σε σύγκριση με την έκδοση του 2005: μετρολογική ιχνηλασιμότητα, η προσέγγιση ως διεργασία, δυνατότητες χρήσης τεχνικών αξιολόγησης του κινδύνου, κανόνες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με βάση την αβεβαιότητα των μετρήσεων κτλ.

Περιεχόμενα:

• Η διαπίστευση και η EA-MLA (European cooperation for Accreditation - Multilateral Agreement).
• Το πλαίσιο των απαιτήσεων για το Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή/και διακριβώσεων - το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 όπως εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΥΔ.
• Μετάβαση από την προηγούμενη έκδοση του 2005, σημαντικές αλλαγές & συσχέτιση με άλλα Συστήματα Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας κ.α.) - προσέγγιση ως διεργασία, σκεπτικό με βάση τον κίνδυνο, διαχείριση τεκμηριωμένης πληροφορίας για ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας
• Παρουσίαση / επεξήγηση των απαιτήσεων του Προτύπου με έμφαση στα εξής: 1. Η μέθοδος δειγματοληψίας, δοκιμής, ή διακριβώσεων (τυποποιημένη, τροποποιημένη τυποποιημένη ή εσωτερική, in - house): παραδείγματα – συσχέτιση με το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) – επικύρωση μεθόδου και επαλήθευση της επικύρωσης της μεθόδου. 2. Βασικές έννοιες μετρολογίας: σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα) μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β εκτίμηση των συνιστωσών της αβεβαιότητας (ISO GUM), ισοζύγιο αβεβαιότητας, ανάλυση ευαισθησίας, ιχνηλασιμότητα μετρήσεων, υλικά αναφοράς. 3. Παρουσίαση (α) τεχνικών ελέγχου ποιότητας με χρήση control charts, (β) στατιστικών αξιολόγησης αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (proficiency testing), (γ) στατιστικών για την επικύρωση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης) και (δ) τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου (παράδειγμα). 4. Εκθέσεις αποτελεσμάτων και η περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αντικείμενο ενός κανόνα για λήψη απόφασης.
• Η διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης από το ΕΣΥΔ.
• Το Διεθνές Πρότυπο ISO 19011:2018, Guidelines for auditing management systems (Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης) & πρακτική εξάσκηση στη διενέργεια (οριζόντιων και κατακόρυφων) εσωτερικών επιθεωρήσεων για την περίπτωση Διαπιστευμένου Εργαστηρίου.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Με το τέλος του παρόντος σεμιναρίου, ιδιοκτήτες ή η διοίκηση Εργαστηρίων, σύμβουλοι ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης (ΣΔ), το προσωπικό Εργαστηρίων, θα μπορούν να κατανοούν το περιεχόμενο του ΣΔ και των αντίστοιχων τεχνικών ζητημάτων για ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή διακριβώσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Επίσης, θα μπορούν να αξιολογούν για το δικό τους σύστημα, υλικό το οποίο είναι δυνατό να προέρχεται από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια.

Εισηγητές: Γεώργιος Παπαδάκος

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-03-2023 09:00
Λήξη 28-03-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Γεώργιος Παπαδάκος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas