ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018 (PR357)

TUV Austria newΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληρεί τις απαιτήσεις για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συυστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το ISO 45001:2018.

Απευθύνεται σε υποψηφίους Επικεφαλής Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης, Συμβούλους, Υπεύθυνους Διαχείρισης Συστημάτων ΥΑΕ, Τεχνικούς Ασφαλείας, Υπευθύνους Τμημάτων, Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα ΥΑΕ.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 45001 και ISO 19011 και παρουσιάζονται η διεργασιοκεντρική προσέγγιση Plan-Do-Check-Act, οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση παραμέτρων ΥΑΕ, καθώς και τα προσόντα του επικεφαλής επιθεωρητή, των μελών της ομάδας επιθεώρησης και οι τεχνικές επιθεώρησης τρίτου μέρους.

Το πρόγραμμα, καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, τις μεθόδους σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας και Στατιστικής Μελέτης και Ανάλυσης Ατυχημάτων και περιλαμβάνει, ορισμούς, παραδείγματα σύνταξης μη συμμορφώσεων και αναφορών επιθεωρήσεων και, μέσω πρακτικής, εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση επιθεωρήσεων τρίτου μέρους. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης λαμβάνουν χώρα ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικές εταιρείες.

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Το εκπαιδευτικό υλικό και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση καθημερινών δραστηριοτήτων και τελικών γραπτών εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Auditor/Lead Auditor και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας στις τελικές γραπτές εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σε κάθε περίπτωση δίδεται η δυνατότητα, χωρίς χρέωση, επανάληψης των εξετάσεων σε επόμενο σεμινάριο.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-02-2024 09:00
Λήξη 16-02-2024 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas