Εισαγωγή στην Ευρωπαική Οδηγία 2014/68/ΕΕ για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

1. Ιστορικό - Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive)

2. Scope (Πεδίο Εφαρμογής) κ’ εξαιρέσεις

3. Bασικοί ορισμοί (Definitions)

4. Yποχρεώσεις κατασκευαστών εξοπλισμού υπό πίεση ή άλλων μερών σε σχέση με τη διάθεση και τη θέση του εξοπλισμού στην αγορά

5. Εξοπλισμός υπό πίεση που υπόκειται στις Ουσιώδεις Απαιτήσεις Ασφαλείας (ΕSR) της οδηγίας

6. Συμμόρφωση και ταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση κ’ των συγκροτημάτων

7. Κονοποιημένοι φορείς (Notified Bodies)

8. Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της οδηγίας (βασικά στοιχεία) / Ενότητες- Modules

9. Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας (Essential Safety Requirements)

10. Eναρμονισμένα Πρότυπα (Harmonized Standards)

11. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ / Σήμανση CE / Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Εισηγητές: Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 20-06-2024 09:00
Λήξη 20-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas