ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ: Εφαρμογή σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες 

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικής γνώσης μετρολογίας, όπως αυτή εφαρμόζονται μέσω των προσεγγίσεων του ISO (Οδηγοί ISO GUM, ISO VIM, η σειρά Προτύπων ISO 5725). Δίνεται έμφαση και εξειδίκευση σε τεχνικές οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες για την υποστήριξη εργαστηρίων δειγματοληψιών, δοκιμών ή/και διακριβώσεων στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO/IEC 17025:2017.

Συνιστάται η συμμετοχή στο διήμερο σεμινάριο με τίτλο «ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, Απαιτήσεις για εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων» πριν από τη συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο.

Περιεχόμενα

• Σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα) μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β εκτίμηση της αβεβαιότητας (Οδηγός ISO GUM) – η κοινή προσέγγιση.
• Ισοζύγιο αβεβαιότητας: διάγραμμα Ishikawa (fishbone), ανάλυση ευαισθησίας, νόμος διάδοσης των σφαλμάτων και συμμεταβλητότητα παραγόντων (συνδυασμένη αβεβαιότητα), τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων (διευρυμένη αβεβαιότητα): παραδείγματα.
• Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων - χρήση υλικών αναφοράς ή πληροφορίας που έχει παραχθεί από εξωτερική πηγή, εσωτερικές διαδικασίες διακρίβωσης: παραδείγματα
• Επαλήθευση και στατιστικές για την επικύρωση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης): Παραδείγματα:
  Υπολογισμός ορίου ανίχνευσης (detection limit).
  Εκτίμηση γραμμικότητας βαθμονόμησης εξοπλισμού – πώς και πότε συνυπολογίζεται στο ισοζύγιο αβεβαιότητας.
  Δοκιμή ανθεκτικότητα ς της μεθόδου (robustness test).
• Ερμηνεία αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (proficiency testing) και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας του εργαστηρίου.
• Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας με χρήση εξειδικευμένων διαγραμμάτων (όπως control charts, CUSUM, κτλ), χρήση πληροφορίας από εξωτερικές πηγές (όπως αποτελέσματα συγκριτικών δοκιμών και διακριβώσεων), ειδικά για την κατάρτιση του ισοζυγίου αβεβαιότητας: παράδειγμα.
• Διόρθωση βαθμονόμησης μετρητικού εξοπλισμού: παράδειγμα.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Το σεμινάριο απευθύνεται σε συμβούλους σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης για διαπιστευμένα εργαστήρια δειγματοληψίας, δοκιμών ή/και διακριβώσεων ή το προσωπικό τους που εμπλέκεται με διεργασίες μετρολογικής ιχνηλασιμότητας των μεθόδων που εφαρμόζονται. Με την ολοκλήρωσή του, θα βρίσκονται σε θέση να ταυτοποιούν κατάλληλες πηγές πληροφορίας για την υποστήριξη και συνεχή βελτίωση του ισοζυγίου αβεβαιότητας και της επαλήθευσης, ή επικύρωσης όπου απαιτείται, των μεθόδων αυτών.

Εισηγητές: Γεώργιος Παπαδάκος

Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 14-06-2023 09:00
Λήξη 14-06-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Γεώργιος Παπαδάκος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas