ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες, βάσει ερευνών, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους με σοβαρές συνέπειες για το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την καθημερινή πρακτική και τον αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων ή τραυματισμών από ανάλογες αιτίες (ηλεκτροπληξία, βηματική τάση κ.ά.). Στην παρουσίαση αυτή θα γίνει αναφορά στους κυριότερους κινδύνους των ηλεκτρολογικών εργασιών (επικίνδυνες τάσεις, ηλεκτρικά ατυχήματα, αιτίες ατυχημάτων από ηλεκτρισμό), στο φαινόμενο ηλεκτρικού τόξου και στους βασικούς κανόνες εργασίας σε υποσταθμούς/ηλεκτροστάσια.

Στόχοι προγράμματος
Στόχος της συγκεκριμένης παρουσίασης, είναι η εκπαίδευση ηλεκτρολόγων, αλλά και γενικότερα τεχνικού προσωπικού που εκτίθεται στον ηλεκτρολογικό κίνδυνο, σε ζητήματα ασφαλείας κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών.

Οφέλη για το συμμετέχοντα.
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κύριες αιτίες ατυχημάτων και τους βασικούς κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, να γνωρίζουν τις αιτίες πρόκλησης ηλεκτρικού τόξου σε πεδία χαμηλής και μέσης τάσης, με στόχο την αποφυγή των συνεπειών του, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής και μέσης τάσης, να γνωρίζουν τους τρόπους ατομικής προστασίας τους, κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και να είναι σε θέση να αποφύγουν λανθασμένους χειρισμούς του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους Μηχανικούς, Διευθυντές Εργοστασίων, Τεχνικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Συντήρησης, καθώς και σε όσους ασχολούνται με συντήρηση και έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητές: Σπύρος Ζωχιός

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-11-2019 09:00
Λήξη 04-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €200.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Σπύρος Ζωχιός
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: