ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ΚΕνΑΚ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει του συμμετέχοντες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών Τεχνικών Προτύπων και Κανονισμών.

Για τις τεχνικές εργασίες μόνωσης στα κτήρια, έχουν δημιουργηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύει για τα δημόσια έργα, μια σειρά από νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών.

Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την κατάρτιση και πιστοποίηση επί των συγκεκριμένων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών όλων των εμπλεκομένων σε δημόσια έργα μηχανικών και τεχνιτών όπως: ενεργειακοί επιθεωρητές, μηχανικοί μελετητικών και τεχνικών εταιριών, μηχανικοί τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου (Δήμων, Περιφέρειας, Στρατού, Νοσοκομείων, κλπ.) καθώς τα πρότυπα εμπεριέχουν ρητή αναφορά, για την κατά προτεραιότητα επιλογή καταρτισμένου και πιστοποιημένου προσωπικού στην εκτέλεση εργασιών μόνωσης.

Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής της Νέας Προγραμματικής Περιόδου για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020, σε επίπεδο χρηματοδοτούμενων ιδιωτικών έργων από την Ε.Ε για την εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α.), είναι υποχρεωτική η εφαρμογή πιστοποιημένων υλικών, συστημάτων και μεθόδων μόνωσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ και την εθνική νομοθεσία Ν.3661/08/2008, γεγονός που καθιστά την πιστοποίηση αναγκαία για τους μηχανικούς και τους τεχνίτες μόνωσης που δραστηριοποιούνται σε επιδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα μόνωσης κατοικιών όπως π.χ. το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», καθώς και για τους υπεύθυνους μηχανικούς συντήρησης, ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλων ιδιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, Ξενοδοχείων, Βιομηχανιών κλπ.

Απευθύνεται σε Ενεργειακούς επιθεωρητές, Αρχιτέκτονες - Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικούς, Μελετητικά και τεχνικά γραφεία κτηριακών έργων, Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας, Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων, Ένωση ξενοδόχων για περεταίρω κοινοποίηση στα μέλη τους που διατηρούν τεχνικά τμήματα συντήρησης, Επαγγελματίες τεχνίτες και επιχειρήσεις μόνωσης.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες οι συμβατικές μεθοδολογίες μόνωσης, στεγανοποίησης & ξηράς δόμησης, για την επίτευξη ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς, σε νέα και υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς.

Παρουσιάζονται οι κατασκευαστικές πρακτικές για την αποφυγή ή την επίλυση προβλημάτων κτηριακής παθολογίας που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, άγνωστων στη πλειοψηφία του τεχνικού κόσμου, αλλά κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχεται αρχειακό υλικό τεχνικών λύσεων σε AutoCad και παρουσιάζεται η χρήση βοηθητικού software.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
• Ο μελετητής μηχανικός έχει δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών προδιαγραφών με βάση τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς και την ευχέρεια να επιλύσει σχεδιαστικά πολύπλοκα θέματα μόνωσης.
• Ο κατασκευαστής μηχανικός, έχει τη δυνατότητα να κοστολογήσει με ακρίβεια και να κατευθύνει τις σύνθετες εργασίες του τεχνικού προσωπικού μόνωσης, σύμφωνα με της ορθές πρακτικές που θέτουν τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και οι Κανονισμοί.
• Ο επιβλέπων μηχανικός έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την ποιότητα της εκτελεσθείσας τεχνικής εργασίας και τη συμβατότητά της με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς, καθώς και να εφαρμόζει πρωτόκολλα παραλαβής έργου και διαδικασίες εργοταξιακών ελέγχων που τα Πρότυπα ορίζουν.
• Ο τεχνίτης θερμομόνωσης αποκτά ένα μοναδικό επαγγελματικό προβάδισμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας και ουσιαστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο αντικείμενο της μόνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα (σε όσους το επιθυμούν) συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17024 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχήμα Πιστοποίησης.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την παροχή πιστοποίησης στην ειδικότητα αυτή. Το κόστος συμμέτοχης στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι 180€.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-10-2019 09:00
Λήξη 22-10-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: