Διαχείριση Αποθεμάτων

AQSΤο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα Εργαστήριο (Workshop) Εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν Λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων.

Η σπουδαιότητα του Σεμιναρίου αυτού, έγκειται στο γεγονός ότι με την Εφαρμογή των Εργαλείων και καλών πρακτικών που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας και θα δοθούν στους συμμετέχοντες επιτυγχάνεται μείωση Αποθεμάτων άνω του 30% με ταυτόχρονο σχεδόν μηδενισμό των ελλείψεων στη διαθεσιμότητα των Προϊόντων με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει κατά την Εφαρμογή τους σε Πελάτες μας.

Η μείωση των ελλείψεων επιτυγχάνεται με την χρήση σύγχρονων μοντέλων πρόβλεψης που θα δοθούν άνευ επιπλέον κόστους στους συμμετέχοντες, καθώς και με τη δομή του Συστήματος Διαχείρισης Παραγγελιών και το αντίστοιχο μαθηματικό μοντέλο, που στηρίζεται σε επιλεγμένα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, με ποσοστό ελλείψεων κάτω του 1%.

Στο σεμινάριο αυτό, που διεξάγεται επί 28 συνεχή χρόνια και μάλιστα επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα σε κάθε έτος, θα παρουσιαστούν σημαντικά Εργαλεία με τα οποία υποστηρίζονται αποτελεσματικά τα παρακάτω:

 • Λήψη απόφασης, όταν προσφέρεται έκπτωση Κλίμακος.
 • Επιλογή οικονομικότερης λύσης όταν προσφέρονται εκπτώσεις που κλιμακώνονται με βάση την Αξία της Αγοράς σε περισσότερα από ένα επίπεδα.
 • Καθορισμός της οικονομικότερης σύνθεσης φορτίου Container.
 • Καθορισμός της οικονομικότερης πληρότητας Container με βάση το Κόστος μεταφοράς και την Αξία της Αγοράς, καθώς δεν είναι πάντα συμφέρουσα η πληρότητα 100%.
 • Αξιοποίηση του Πολυπαραγοντικού Μοντέλου Ολικού Κόστους.
 • Αξιοποίηση του Μοντέλου Value Analysis.
 • Επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου Πρόβλεψης ζήτησης.
 • Υπολογισμός Ελάχιστης Αποδεκτής Παραγγελίας από Πελάτη.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση.

Πώς θα επωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 1. Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των Αποθεμάτων.
 2. Θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των χώρων έως και 50% μέσω της αριστοποίησης των Αποθεμάτων.
 3. Θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στη Διανομή των Προϊόντων και τη Διαχείριση του Αποθέματος (RFID, GIS).
 4. Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών όπως π.χ.: Πελάτες που ζητούν Παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα Προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με Προσφορές κ.λπ.
 5. Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.
 6. Θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την Αποδοτικότητα των Προμηθειών, καθώς αξιολογούνται όλα τα σενάρια των προσφορών εκπτώσεων κλίμακος και επιλέγεται η οικονομικότερη λύση με αντιστάθμιση κόστους αγοράς και Χρηματοοικονομικού Κόστους. Επίσης, παρέχονται Εργαλεία για την Αξιολόγηση των Προμηθευτών.
 7. Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική Απόδοση και την Μείωση των Ελλείψεων.
 8. Ταυτοχρόνως θα μειώσουν αντίστοιχα και τον απαιτούμενο χώρο Αποθήκευσης συνέπεια της μείωσης του Αποθέματος.
 9. Θα βελτιώσουν την Ακρίβεια του Αποθέματος Αποθήκης καθώς δίνεται Εργαλείο Στατιστικής Δειγματοληψία όπου ελέγχοντας μικρό αριθμό Κωδικών εντοπίζουμε και διορθώνουμε τις αποκλίσεις Φυσικού και Λογιστικού Αποθέματος.
 10. Θα βελτιώσουν την Παραγωγικότητα της Λειτουργίας της Αποθήκης και ιδιαιτέρως του Picking με την μελέτη Χρόνων Μεθόδων που θα παρουσιαστεί σε Case Study.
 11. Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking και να βελτίωσουν την Παραγωγικότητα σε όλες τις Λειτουργίες μέσω Προγραμματισμού και Συστήματος Μέτρησης Παραγωγικότητας και χρήση ABC Analysis, στις Κυκλικές Απογραφές και στον Στατιστικό έλεγχο ακρίβειας Αποθήκης.
 12. Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα αντίστοιχο Υπόδειγμα.
 13. Θα βελτιώσουν τη ρευστότητα και ταυτοχρόνως θα μειώσουν το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης, ως συνέπεια της Προαναφερθείσας μείωσης των Αποθεμάτων.
 14. Θα βελτιώσουν, ως συνέπεια των ανωτέρω, την Κερδοφορία της Επιχείρησης και την Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων.
 15. Θα έχουν στην διάθεση τους δωρεάν όλα τα Εργαλεία μέσω των οποίων επιτυγχάνεται θεαματική μείωση των Ελλείψεων

Οι κύριες ανάγκες των συμμετεχόντων θα διαγνωσθούν με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισηγητή προ του Σεμιναρίου, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή Προσαρμογή.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει άνω των 100 σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, του Budgeting, της Διαχείρισης Χρόνου και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Managing Director & Strategy Consultant

Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο «Διαχείριση Αποθεμάτων», σε ηλεκτρονική μορφή
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία με τα πιο σύγχρονα Μοντέλα Προβλέψεων
 • Λογισμικό για την ABC Ανάλυση
 • Λογισμικό για τον Προγραμματισμό
 • Λογισμικό για την μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας
 • Λογισμικό για το Σύνολο Κόστους Αγορών
 • Εργαλείο Αριστοποίησης φορτίου container
 • Δωρεάν Υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-11-2022 09:30
Λήξη 22-11-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής AQS
Εισηγητής Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas